Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisukeskeistä valmennusta neuropsykiatrista oireistoa omaaville henkilöille tai muillekin, joilla haasteita selviytyä omassa jokapäiväisessä arjessaan tai halua nostaa omaa suorituskykyään valmennuksen avulla. Perhevalmennus vastaavaa työtä, mutta kohdeasiakkaana koko perhe yksilön sijaan.

Neuropsykiatrinen- /perhevalmennus

65 € /tunti (alv 0%)

Sisältää 60 minuuttia valmennus- ja ohjaustyötä asiakkaan ja/tai hänen lähipiirinsä kanssa, tavoitteen asettelun, seurannan ja arvioinnin

Valmennuksessa lähdetään hakemaan ratkaisuja elämän arkisiin tilanteisiin ihmisen omista voimavaroista käsin. Nepsy-valmennuksessa uskotaan vahvasti, että ihmisessä itsessään on jo kaikki mitä tilanteiden ratkaisuksi tarvitaan, valmentajan tehtävä on vain esittää oikeat kysymykset ja tukea muutosta. Valmennus ei ole terapiaa, jolloin ihmisen diagnoosia pyrittäisiin ”parantamaan”, vaan valmennus tähtää pärjäämiseen sellaisena kuin on, ympäristössä, jossa on. Valmentajaa käytetään usein tarkkarajaisen arjen haasteen selättämiseen (esimerkiksi vuorokausirytmin kääntäminen). Valmennusta voidaan käyttää myös pidempi aikaisempana tukena ilman tarkkarajaista haastetta (esimerkiksi koulunkäynnin tukena). Neuropsykiatrisessa valmennuksessa toimitaan täysin ihmislähtöisesti, eli ulkopäin annetut tavoitteet eivät muodostu yhteistyöskentelyn tähtäimeksi, vaan ihminen itse nimeää haasteensa.

Valmennus koostuu tietystä reseptistä, jossa ytimen muodostaa ihmisen itselleen määrittelemät tavoitteet valmennukselle.  Muutokseen motivointi, eli sen pohtiminen, miten elämä on erilaista, kun tavoite on saavutettu, on isossa osassa valmennusta. Myös itsetunnon vahvistaminen ja omien voimavarojen löytäminen on tärkeää, näiden ihmisten kohdalla, jotka ovat hyvin usein saaneet kokea epäonnistumisia. Sisäisen puheen kääntäminen ”luuseri” -tarinasta ”sankari” -tarinaksi on yksi valmentajan tärkeimpiä tehtäviä. Tästä syystä neuropsykiatrista valmennusta ei pidetäkään toimivana työtapana vain neuropsykiatrista oireistoa omaaville henkilöille, vaan sitä pidetään toimivana keinona esimerkiksi päihdeohjauksessa, mielenterveysongelmissa sekä pitkäaikaisesti työttömillä, joiden asemaan yhteiskunnassamme kuuluu leimaantumista ja syrjäytymistä.

Vahvempia autistisen kirjon piirteitä omaavien henkilöiden parissa valmennus on usein perhe/verkostotyötä, jolloin valmentaja auttaa, tukee ja ohjaa niin sanottujen autismikuntoutukseen liittyvien asioiden huomioon ottamisessa arkiympäristössä, kuten kotona, koulussa tai päiväkodissa. Neuropsykiatristen piirteiden kanssa eläminen on hyvin rikasta elämää, myös lähiympäristölle, kunhan elinpiirissä asiat loksahtavat paikoilleen, parhaimmillaan elämä on kaikille helppoa ja vaivatonta. Se vaatii usein erilaisten aistiärsykkeiden huomioimista, sosiaalisten vaikeuksien kartoittamista, vaihtoehtoisen kommunikaation, ennakoinnin ja struktuurien ymmärtämistä sekä erilaisen toimintavan hyväksymistä. Lähiympäristö tarvitse näihin asioihin usein valmennusta, mutta myös ohjausta ja neuvontaa, jota asiansa osaava neuropsykiatrinen valmentaja osaa antaa.

Olen valmistunut neuropsykiatriseksi valmentajaksi vuonna 2014, ja jatkanut täydennyskoulutusta perhevalmentajaksi vuonna 2015 ja omaa vahvan osaamisen neuropsykiatristen piirteiden kanssa työskentelystä.  Vaihtoehtoisen kommunikaation, aistisäätelyn ja sosiaalisten haasteiden, strukturoinnin ja ennakoinnin apuvälineiden sekä erilaisten vuorovaikutus ja leikkiterapioiden osaaminen on seurausta pitkästä työkokemuksesta autismikirjon ihmisten parissa.

Hinta 65 €/h (alv 0%)