Intensiivisentyönpaketti sisältää täyttä tavoitteellista palvelujen koordinointia yhdessä asiakkaana olevan ihmisen kanssa henkilökohtaisen budjetoinnin lähtökohdilla. Henkilön palvelujen tarve ja sosiaalinen tilanne kartoitetaan perusteellisesti ja oma yksilöllinen tukiverkosto kootaan hänen tilanteensa ympärille. Paketti yhdistää kuntoutuksen ohjauksen case managerointi osaamisen: kokonaisvaltaisen toimintakyvyn arvioinnin, laajan kuntoutuksen lainsäädäntö ja palvelujärjestelmän tuntemuksen, ihmislähtöisen ohjausosaamisen sekä kuntoutuspalvelujen koordinointi -osaamisen.

Intensiivinen Kuntoutumisen Palveluohjaus -paketti

2 400 € /vuosi (alv 0%)

Sisältää 30-36 tuntia (60 min.) yhteistä työskentelyä asiakkaan elämänhallintaan, ½-vuosittaisen tavoitteen asettelun, kuntoutumisen suunnittelun, koordinoinnin, seurannan, arvioinnin, henkilökohtaisen budjetoinnin valmennuksen sekä kuntoutuksen ohjaaja -omatyöntekijän asiakkaalle

Hyötyjä

Asiakas:

 • Parhaat mahdolliset työmenetelmät
 • Oman osallisuuden ja toimijuuden vahvistuminen
 • Yksi luukku
 • Itse määritellyt haasteet ja tavoitteet ovat työskentelyn kohteena -> sidonnaisuus omaan arkeen

Viranomainen:

 • Tuotteistettu paketti
 • Työkalu, jolla puuttua, kun asiakkaasta herää huoli, mutta omat resurssit eivät riitä
 • Hallinta prosessin ohjauksesta säilyy järjestävällä taholla; HeBun määrittelyssä ja kuntoutussuunnitelman laatimisessa avainrooli
 • Varmuus siitä, että asiakas saa parasta mahdollista palvelua

Yhteisesti:

 • Kustannusvaikuttavuus
 • Ihmiset saavat tarvitsemansa avun
 • Parhaimpaan tieteelliseen näyttöön perustuvien menetelmien käyttö lisää osallisuutta ja toimijuutta yhteiskunnassa -> lisää integraatiota

Henkilön toimintakyvyn ja sosiaalisen tilanteen kartoituksen jälkeen hänelle laaditaan omat (GAS-) tavoitteet, joiden toteutumisen tueksi pakettiin kuuluvassa kuntoutumissuunnitelmapalaverissa etsitään riittävä sosiaalinen tukiverkosto. Palvelu integroi sosiaali- ja terveyspalvelut rikkoen sektorirajat niin toimijoiden kuin palvelujen väliltä. Vain niitä kuntoutuspalveluja hankitaan ammatillisen avun piiristä, jotka ovat tarpeen. Muiden sektorien, varsinkin oman sosiaalisen verkoston, käyttöä tehostetaan ja näin kuntoutuminen tuodaan lähemmäksi omaa arkielämää.

Palvelupaketissa henkilö saa vuoden ajaksi täydellisen kuntoutuksen ohjauksen, rinnalla kulkevan työntekijän, joka valmentaa ja seuraa tavoitteiden toteutumista. Toiminta tehdään henkilökohtaisen budjetoinnin periaattein, jolloin ihminen itse ottaa enemmän vastuuta omien palvelujensa kustannuksista ja kustannusten seurannasta. Näin palvelujen käytöstä tulee ihmiselle itselleen ymmärrettävämpää ja tarvetta jatkuvalle intensiiviselle työlle ei synny, vaan ihminen oppii itsenäisemmin selviämään palveluviidakossa ja hyödyntämään omaa elinpiiriään myös jatkossa.

Asiakkaana oleva ihminen osallistetaan toimijaksi, käyttämällä toimintamenetelminä niin dialogista verkostotyötä, ratkaisu-/voimavarakeskeistä valmennusta, sosiodynaamista ohjaamista, osallistavaa kirjaamista kuin motivoivaa neuvontaakin. Pakettiin on sisällytetty useita muitakin työtapoja, jotka ajankohtaisessa kuntoutuksen- ja sosiaalialan tutkimuksessa on nimetty vaikuttavimmiksi keinoiksi tuottaa palveluja, joilla on oikeaa vaikutusta ihmisen elämänlaatuun ja toimintakykyyn. Niitä kaikkia yhdistää riittävän sosiaalisen tuen varmistaminen sekä ihmisen rohkaisun, itsetunnon vahvistamisen, motivaation, oman tavoitteen asettelun, omaan arkielämään liittyvyyden ja oireiden tunnistamiseen auttamisen korostaminen.

Koska palvelupaketti on rakennettu parhaimpiin vaikuttavuusnäyttöä omaaviin menetelmiin perustuvaksi, se sisältää arviointia monesta näkökulmasta. Henkilökohtainen budjetointi oleellisena osana prosessia luo jatkuvan ajantasaisen mahdollisuuden seurata palvelun kustannusvaikuttavuutta. Asiakkaana olevan ihmisen oma tavoitteen muotoilu GAS-muodossa luo mahdollisuuden arvioida tavoitteellisen työn toteutumista puoli vuosittain. Myös elämänlaadun mittaaminen kuuluu luonnollisena osana prosessin arviointia. Diagnosoitujen sairauksien seurantaa prosessissa tehdään ICF:n perustuvia toimintakykymittareita käyttäen. Koska toimintatavan kehittäminen edelleen on toimijan missio, toiminnan vaikuttavuuden osoittamiseen panostetaan suuresti.

Hinta 2400 €/vuosi (sis. 30-36 tuntia yhteistä työskentelyä) (alv 0%)

Lue aiheesta lisää

Case manageroinnista ja kuntoutuksesta: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160273/RAP2017_41.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Palveluohjauksesta:

https://www.palveluohjaus.fi/mita-palveluohjaus-on/

Ruotsin Personligt Ombud mallista: https://www.personligtombud.se/publikationer/pdf/A%20New%20Proffession%20is%20Born.pdf

Sitran vaikuttavuus tutkimusta:

Sos-lapsikylä, Varkaus:

https://www.sos-lapsikyla.fi/ajankohtaista/lehdet/uudistuva-lastensuojelu-lehti/varkaus-mullistaa-vanhat-rakenteet/

Henkilökohtaisesta budjetoinnista:

https://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-content/uploads/tiedan_mita_tahdon_loppuraportti_nayttoresoluutio.pdf

https://www.theseus.fi/handle/10024/167272